Band Talk Australia Tour 2019

Behind the scenes – photos and comments from behind the scenes at the start of the Austrlia tour.